Friday, November 06, 2009

An Orthodox churchman

Funny stories, etc. from Metropolitan Kallistos (Ware) of Diokleia :